Duurzaam bouwen begint bij Ascentia Systems!

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 18. | VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Indien ASCENTIA persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal ASCENTIA met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. ASCENTIA wordt in dat geval aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen Partijen een verwerkingsovereenkomst in de zin van de AVG worden gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen worden vastgelegd. 2. In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens staat Wederpartij ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Wederpartij vrijwaart ASCENTIA tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door Wederpartij van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. ASCENTIA is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking van de persoonsgegevens is veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot ASCENTIA als verwerker gerichte verplichtingen van de AVG dan wel in strijd met de schriftelijke instructies van Verwerker is gehandeld.

Openingstijden:
Ma - vri: 09.00 - 17.00 uur
Zat: 10.00 - 14.00 uur
Zon: gesloten

Hier komen keurmerken van aangesloten bedrijven waarbij we erkend zijn. Denk aan CBW erkend etc.

Ascentia Systems © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden

Ascentia Systems © 2020. Alle rechten voorbehouden.